ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

20140126 174107

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบ โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันทีี่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ถึงเวลา ๑๕.๓๐ ณ ห้อง ธุรการโรงเรียน และกำหนดเปิดซองในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในเวลา ๑๐.๓๐ น.   

ไฟลแนบ

Share