คำขวัญโรงเรียน : เด่นปัญญา กีฬาเลิศ ประเสริฐคุณธรรม

โทร : 034-561-985  แฟกซ์ : 034-561-476

3B0477C6 FE4A 4D38 9F1D 1CC9DA0F52AA 

ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

ที่อยู่: เลขที่ ๙/๒ ถนน แสงชูโต      ตำบลท่าเรือ     อำเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรีรหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๓๐

สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โทรศัพท์: ๐๓๔ – ๕๖๑๙๘๕       โทรสาร : ๐๓๔ – ๕๖๑๔๗๖ 

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน         สร้างคนดี มีคุณภาพ ตามวิถีพอเพียง สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

3. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

4. สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

5. จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21

 

เป้าหมาย/เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดี

2. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถในการแข่งขันตามศักยภาพ

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามวิชาชีพ

4. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาคทั้งผู้เรียนปกติ และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (พิการ)

5. โรงเรียนจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน

6. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำหรับนักเรียน

แผนการดำเนินงาน

  • แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน

  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สถิติเว็บไซต์

2.png6.png6.png6.png2.png
วันนี้0
เมื่อวาน83
สัปดาห์นี้0
เดือนนี้640
ทั้งหมด26662

2564-03-08

ค้นหา

  • 1212.jpg
  • banner_cradle.jpg
  • bg_1.jpg
  • parks.gif
  • unnamed_2.png