คำขวัญโรงเรียน : เด่นปัญญา กีฬาเลิศ ประเสริฐคุณธรรม

โทร : 034-561-985  แฟกซ์ : 034-561-476

 bosssamart2

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ จันหา
ตําแหน่ง : ผู้อํานวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ : ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทร : 0816835232

ข้อมูลการศึกษา
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา

ข้อมูลบุคลากร : ท่าเรือพิทยาคม


ข้อมูลบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา

ข้อมูลครูแยกตามวิทยะฐานะ

 

หน้าต่างเข้าสู่ระบบ