คำขวัญโรงเรียน : เด่นปัญญา กีฬาเลิศ ประเสริฐคุณธรรม

โทร : 034-561-985  แฟกซ์ : 034-561-476

88

 

1.นายดิเรก พันธุ์ภักดี
2.นายประสงค์  อินทสิทธิ์
3.นายสยาม  มาไมตรีจิตร
4.นายเอกชัย     โอภากุลวงษ์
5. พระครูกาญจนธีรวงศ์
6. นายวรวุธ  พงษ์วิทยภานุ
7. นายจรูญ  รุ่งเรือง
8. นายสามารถ จันหา

หน้าต่างเข้าสู่ระบบ