คำขวัญโรงเรียน : เด่นปัญญา กีฬาเลิศ ประเสริฐคุณธรรม

โทร : 034-561-985  แฟกซ์ : 034-561-476

จำนวนนักเรียน : ท่าเรือพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

#

ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 30 19 49 17.82
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 36 41 77 28.00
3 มัธยมศึกษาปีที 3 2 29 32 61 22.18
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 12 19 31 11.27
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 21 12 33 12.00
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 10 14 24 8.73
Total 11 138 137 275 100.00

หน้าต่างเข้าสู่ระบบ