โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3(โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ได้รับการประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3

(โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

ในวันที่ 29 มกราคม 2556

ผลการประเมิน ผ่าน ได้ระดับคะแนนที่ 2.82

ประกาศผลรางวัลโดยดร.ธวัชชัย  พิกุลแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม มีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง

และขอขอบพระคุณคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

Share