กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้จัดกิจกรรม ค่ายพุทธบุตร
ตามโครงการปฏิบัติธรรม คุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปฐมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติหน้าที่การเป็นศาสนิกชนที่ดีตามหลักของศาสนาพุทธ
จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ วัดใหม่เจริญผล จังหวัดกาญจนบุรี