• labschool.jpg
 • newyear.jpg
 • rubstudent.jpg

 • ผู้ดูแลระบบ
  ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม.เขต 8 ประกาศใช้ ณ วันที่ 21 กรกฏาคม 2558  
 • ผู้ดูแลระบบ
  ประกาศ สอบ ราคาจ้างเหมาระบบรักษาความปลอดภัย กำหนดยื่นซอง วันที่ 4 - 17 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม รายละเอียดดังแนบ  
 • ผู้ดูแลระบบ
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ได้รับการประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) ในวันที่ 29 มกราคม 2556 ผลการประเมิน ผ่าน ได้ระดับคะแนนที่ 2.82 ประกาศผลรางวัลโดยดร.ธวัชชัย  พิกุลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม มีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
 • ผู้ดูแลระบบ
  หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ สบู่ฝักข้าว/สบู่เหลวฝักข้าว/น้ำยาเอนกประสงค์ (ฝีมือนักเรียน ราคาเป็นกันเองคะ)
 • ผู้ดูแลระบบ
  ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษาณ จังหวัดระยองระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555  
 • ผู้ดูแลระบบ
  โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมพร้อมรับการปะรเมินโรงเรียนในฝัน ร่นที่ 3 ในวันที่ 29 มกราคม 2556
 • ผู้ดูแลระบบ
  กำหนดการรับนักเรียนประจำปี 2556

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.8 (ราชบุรี-กาญจนบุรี)

หน้าหลัก

Share

Additional information