ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง

ชื่อรายงาน                 ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา ง32203 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้รายงาน               นางสาวนัสชนก   เศรษฐศักดาศิริ 

ปีการศึกษา                2559

บทคัดย่อ

           รายงานผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา ง32203 การเขียนโปรแกรมภาษาซี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา ง32203 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา   ง32203 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 3) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา ง32203    การเขียนโปรแกรมภาษาซี และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนด้วยบทเรียน       อีเลิร์นนิง รายวิชา ง32203 การเขียนโปรแกรมภาษาซี  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ คือ นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม อำเภอท่ามะกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  จำนวน 15 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 18 สัปดาห์ รูปแบบที่ใช้ในการทดลอง คือ One group Pre-test  Post-test Design  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย 1) บทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา ง32203        การเขียนโปรแกรมภาษาซี  2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์    ทางการเรียน จำนวน 60 ข้อ 4) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง จำนวน 4 พฤติกรรม และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(sค่า t–test แบบ dependent

           ผลการพัฒนาพบว่า

  1. 1.บทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา ง32203 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.82/80.ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา ง32203 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม มีพฤติกรรมการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา ง32203 การเขียนโปรแกรมภาษาซี อยู่ในระดับดีมาก (µ = 3.22, s= 0.47)

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา ง32203 การเขียนโปรแกรมภาษาซี อยู่ในระดับมาก (µ = 4.27, s= 0.71)

 

 

Share