จำนวนนักเรียน/บุคลากร

จำนวนครูและบุคลากรโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

ประเภทบุคลากร

จำนวนบุคลากร

รวม

ชาย

หญิง

ฝ่ายบริหาร

ครู

๒๑

๒๗

ลูกจ้างประจำ

-

รวม

๑๑

๒๒

๓๓

จำนวนนักเรียนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

 

ชาย

หญิง

รวม

ม.   ๑/

๑๙

๒๗

ม. ๑/

๑๔

๑๒

๒๖

ม.   ๑/

๑๓

๑๐

๒๓

รวม ม.   ๑

๓๕

๔๑

๗๖

ม.   ๒/

๑๒

๑๘

๓๐

ม. ๒/

๑๐

๑๒

๒๒

ม.   ๒/

๑๕

๒๓

ม. ๒/

๑๔

๑๑

๒๕

รวม   ม. ๒

๔๔

๕๖

๑๐๐

ม. ๓/

๑๖

๑๒

๒๘

ม.   ๓/

๑๖

๑๗

๓๓

ม. ๓/

๑๒

๑๕

๒๗

ม.   ๓/

๑๕

๒๔

รวม ม.   ๓

๕๓

๕๙

๑๑๒

รวม   ม.ต้น

๑๓๒

๑๕๖

๒๘๘

ม. ๔/

๑๕

๒๐

รวม   ม. ๔

๑๕

๒๐

ม. ๕/

๑๒

ม.   ๕/

๑๓

๑๙

รวม ม.   ๕

๑๖

๑๕

๓๑

ม.   ๖/

๑๑

๑๕

ม. ๖/

๑๐

๑๗

รวม   ม. ๖

๑๑

๒๑

๓๒

รวม ม.ปลาย

๓๒

๕๑

๘๓

รวมทั้งหมด

๑๖๔

๒๐๗

๓๗๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผล O-NET 54  ม.3

ผล O-NET 54 ม.6

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน

organize

กลยุทธ์

ปรัชญา
วิชชาจรณสมปนโน
ความพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ

อัตลักษณ์ของนักเรียน  
ลูกท่าเรือเคารพนบไหว้ ทักทาย น้ำใจงาม รักความเป็นไทย

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  
โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย เอื้อกายใจการเรียนรู้

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
    โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมมุ่งมั่นจัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
โดยประสานงานชุมชน  เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม      
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รักศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  มีทักษะในการจัดการ  และการทำงาน พัฒนาวิชาชีพปลอดจากสารเสพติด รักษ์วิถีชีวิตไทย ส่งเสริมประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์เพิ่มพูนเทคโนโลยี

พันธกิจ
    โรงเรียนได้กำหนดเป็นจุดเน้นที่จะเร่งดำเนินงานในเรื่องต่อไปนี้ให้บรรลุเป้าประสงค์  
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังนี้

         ๑.     มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกทักษะการปฏิบัติ ประเมินผลตามสภาพจริง  ให้นักเรียนเลือกเรียน   ตามความถนัด และ ความสนใจ
         ๒.     สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงามน่าอยู่ จัดแหล่งเรียนรู้
ให้หลากหลาย และส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก
         ๓.     จัดหา เลือกสรร ผลิตสื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ใน การจัด การเรียนการสอน
         ๔.     ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
         ๕.     ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา พัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ
         ๖.     สร้างความสัมพันธ์ชุมชนและองค์กรมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์
         ๑.   นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายตามความถนัด และความสนใจโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จากแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการ                
         ๒    มีสถานที่และสภาพแวดล้อมที่สวยงามร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายทั้งภายในและภายนอกเพื่อการศึกษาค้นคว้า และ นักเรียนสุขกายสุขใจ
         ๓.   มีสื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดการศึกษา
        ๔.   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
        ๕.   นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี  กีฬา อย่างน้อยคนละ  ๑ ชนิดและมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีห่างไกลยาเสพติด
        ๖.  นักเรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
        ๗.  โรงเรียนเป็นที่ศรัทธาและยอมรับของชุมชน                        

หมวดหมู่รอง