จำนวนนักเรียน/บุคลากร

จำนวนครูและบุคลากรโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

ประเภทบุคลากร

จำนวนบุคลากร

รวม

ชาย

หญิง

ฝ่ายบริหาร

ครู

๒๑

๒๗

ลูกจ้างประจำ

-

รวม

๑๑

๒๒

๓๓

จำนวนนักเรียนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

 

ชาย

หญิง

รวม

ม.   ๑/

๑๙

๒๗

ม. ๑/

๑๔

๑๒

๒๖

ม.   ๑/

๑๓

๑๐

๒๓

รวม ม.   ๑

๓๕

๔๑

๗๖

ม.   ๒/

๑๒

๑๘

๓๐

ม. ๒/

๑๐

๑๒

๒๒

ม.   ๒/

๑๕

๒๓

ม. ๒/

๑๔

๑๑

๒๕

รวม   ม. ๒

๔๔

๕๖

๑๐๐

ม. ๓/

๑๖

๑๒

๒๘

ม.   ๓/

๑๖

๑๗

๓๓

ม. ๓/

๑๒

๑๕

๒๗

ม.   ๓/

๑๕

๒๔

รวม ม.   ๓

๕๓

๕๙

๑๑๒

รวม   ม.ต้น

๑๓๒

๑๕๖

๒๘๘

ม. ๔/

๑๕

๒๐

รวม   ม. ๔

๑๕

๒๐

ม. ๕/

๑๒

ม.   ๕/

๑๓

๑๙

รวม ม.   ๕

๑๖

๑๕

๓๑

ม.   ๖/

๑๑

๑๕

ม. ๖/

๑๐

๑๗

รวม   ม. ๖

๑๑

๒๑

๓๒

รวม ม.ปลาย

๓๒

๕๑

๘๓

รวมทั้งหมด

๑๖๔

๒๐๗

๓๗๑

Share