ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

20140126 174107

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

จำนวน ๖ ชุด โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบ โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันทีี่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในเวลาราชการ ณ ห้อง ธุรการโรงเรียน และกำหนดเปิดซองในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในเวลา ๑๐.๓๐น.

 

เอกสารประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

Share