คู่มือสำหรับประชาชน โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม.เขต 8

backend

ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

  1. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8
  2. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8
  3. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8
  4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8
  5. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8
  6. การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8
  7. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8
  8. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม.เขต 8

ประกาศใช้ ณ วันที่ 21 กรกฏาคม 2558

 

Share