โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมพร้อมรับการประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมพร้อมรับการปะรเมินโรงเรียนในฝัน ร่นที่ 3

ในวันที่ 29 มกราคม 2556

Share