วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

งานห้องสมุดโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด