• admin01
  ชื่อรายงาน                 ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา ง32203 การเขียนโปรแกรมภาษาซี                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้รายงาน               นางสาวนัสชนก   เศรษฐศักดาศิริ  ปีการศึกษา                2559 บทคัดย่อ            รายงานผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา ง32203 การเขียนโปรแกรมภาษาซี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา ง32203 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา   ง32203 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 3) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา ง32203    การเขียนโปรแกรมภาษาซี และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนด้วยบทเรียน       อีเลิร์นนิง รายวิชา ง32203 การเขียนโปรแกรมภาษาซี  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ คือ นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม อำเภอท่ามะกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  จำนวน 15 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 18 สัปดาห์ รูปแบบที่ใช้ในการทดลอง คือ One group Pre-test  Post-test Design  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย 1) บทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา ง32203        การเขียนโปรแกรมภาษาซี  2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์    ทางการเรียน จำนวน 60 ข้อ 4) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง จำนวน 4 พฤติกรรม และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(s)  ค่า t–test แบบ dependent            ผลการพัฒนาพบว่า 1.บทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา ง32203 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.82/80.ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา ง32203 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม มีพฤติกรรมการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา ง32203 การเขียนโปรแกรมภาษาซี อยู่ในระดับดีมาก (µ = 3.22, s= 0.47) 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา ง32203 การเขียนโปรแกรมภาษาซี อยู่ในระดับมาก (µ = 4.27, s= 0.71)    
 • ผู้ดูแลระบบ
  ประกาศ การสอบราคาจ้างงานการปรับปรุงอาคารจ้างการจ้างงานปรับปรุงอาคาร งานหลังคาอาคารเรียน ๒๑๖ ล. เอกสารดังแนบ ประกาศ
 • Super User
  โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบ โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันทีี่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ถึงเวลา ๑๕.๓๐ ณ ห้อง ธุรการโรงเรียน และกำหนดเปิดซองในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในเวลา ๑๐.๓๐ น.    ไฟลแนบ
 • ผู้ดูแลระบบ
    วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม   ผอ.ประมวล  ศรีบูจันดี และคุณครู รวม  ๙ คน  เข้าประชุมนิเทศโรงเรียนในฝัน สพม.๘   กับนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน สพม.๘   อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ 
 • ผู้ดูแลระบบ
  โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๖ ชุด โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบ โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันทีี่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในเวลาราชการ ณ ห้อง ธุรการโรงเรียน และกำหนดเปิดซองในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในเวลา ๑๐.๓๐น.   เอกสารประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 • ผู้ดูแลระบบ
  ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม.เขต 8 ประกาศใช้ ณ วันที่ 21 กรกฏาคม 2558  
 • ผู้ดูแลระบบ
  ประกาศ สอบ ราคาจ้างเหมาระบบรักษาความปลอดภัย กำหนดยื่นซอง วันที่ 4 - 17 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม รายละเอียดดังแนบ  
 • ผู้ดูแลระบบ
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ได้รับการประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) ในวันที่ 29 มกราคม 2556 ผลการประเมิน ผ่าน ได้ระดับคะแนนที่ 2.82 ประกาศผลรางวัลโดยดร.ธวัชชัย  พิกุลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม มีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
 • ผู้ดูแลระบบ
  หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ สบู่ฝักข้าว/สบู่เหลวฝักข้าว/น้ำยาเอนกประสงค์ (ฝีมือนักเรียน ราคาเป็นกันเองคะ)
 • ผู้ดูแลระบบ
  ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษาณ จังหวัดระยองระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555  
 • ผู้ดูแลระบบ
  โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมพร้อมรับการปะรเมินโรงเรียนในฝัน ร่นที่ 3 ในวันที่ 29 มกราคม 2556
 • ผู้ดูแลระบบ
  กำหนดการรับนักเรียนประจำปี 2556

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.8 (ราชบุรี-กาญจนบุรี)

หน้าหลัก

Share

Additional information