ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ตั้งอยู่หลังวัดใหม่เจริญผล เลขที่ 3 ถนนแสงชูโต เทศบาลเมืองท่าเรือ-พระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71130 โทรศัพท์ 034-561985 โทรสาร 034-561476
รหัสโรงเรียน 05710505 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2527 และเริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรก
วันที่ 16 พฤษภาคม 2527 โดยในระยะแรกสถานที่เรียนใช้อาคารเรียนของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัดใหม่เจริญผล
และชั้นล่างของห้องสมุดประชาชนเป็นอาคารเรียนชั่วคราวก่อนจนกว่าอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่น ๆ
จะสร้างเสร็จซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของปีงบประมาณ 2527
มีเนื้อที่ทั้งหมด 26 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา
ที่ดินแปลงที่ 1 พระครูกาญจนวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญผล อนุญาตให้ใช้ธรณีสงฆ์ 14 ไร่ 56 ตารางวา
ที่ดินแปลงที่ 2 โฉนดที่ดินเลขที่ 1125 เนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน สิทธิ์ในที่ดินวัดใหม่เจริญผล เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน วัดใหม่เจริญผล
ประวัติการได้กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในที่ดิน คณะกรรมการศึกษาจัดหามา ราคาในวันที่ได้มา 2,000,000 (สองล้านบาทถ้วน)
ปัจจุบันนายอภิรักษ์ ชุติมาศ ดำรงตำแห่นงผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

Share