คำขวัญโรงเรียน : เด่นปัญญา กีฬาเลิศ ประเสริฐคุณธรรม

โทร : 034-561-985  แฟกซ์ : 034-561-476

 พรบ.ความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่

https://drive.google.com/file/d/1gBM6uvM-kHC1iEaXDNWAaFQW_aeh5hZF/view?usp=sharing

 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม

http://drive.google.com/file/d/1pz0CTaX1wYVjgHn00W2rLmQJaUTSeD6O/view?usp=sharing

 การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

http://drive.google.com/file/d/12ZPOkpitwqtg0lpAK9EsVVr3BhJ-O_BB/view?usp=sharing

 การรับ-ส่งหนังสือราชการ

http://drive.google.com/file/d/1wxHS9u-Ea1makr-14yZmVp_GEXLjLhTH/view?usp=sharing

 การขอหนังสือรับรองค่ารักษาพยาบาล

http://drive.google.com/file/d/1k7dabmowjzEbb9MpPOHq603UACq92kCF/view?usp=sharing

 การขอหนังสือรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

http://drive.google.com/file/d/1Z2bC47HKhdOPC4lkg5142ipYVtgB-a5E/view?usp=sharing

 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

http://drive.google.com/file/d/1W9giLGqWrPI3b7BfeNgwpoydG8wV5HC3/view?usp=sharing

 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

http://drive.google.com/file/d/1pIvFp-Ivlc043H5xuN28zSLpgQ9kAiZ-/view?usp=sharing

 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2545

https://drive.google.com/file/d/1OmSObJrAuMZQftqhTMym1JwiTvTIGIwi/view?usp=sharing

 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553

http://drive.google.com/file/d/1znu-mv2Is8MOIfBGM5Tm53xuwO0EfxCZ/view?usp=sharing

 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

http://drive.google.com/file/d/1H5ILMy7XcAvNJIexcxohdwYUezQpLL3Y/view?usp=sharing

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

http://drive.google.com/file/d/13ZJjRmR_cYKzJkXUckAfM6DR92AG4hGt/view?usp=sharing

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

http://drive.google.com/file/d/1K8HYBHAMF_-qZhSNY3cLBEp5vVsoueHO/view?usp=sharing

 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

http://drive.google.com/file/d/1expRWa5rDYbZk2t4bec0CqvfFex7ZMia/view?usp=sharing

คู่มือประชาชนตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558

 

 1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.54 KB

 2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.15 KB

 3.การขอย้ายออกนักเรียนของโีรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.18 KB

 4.การขอผ่อนผันให้เด็กนักเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.5 KB

 5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.19 KB

 6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในสังกัด สพฐ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.03 KB

 7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.47 KB

 8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.15 KB

แผนการดำเนินงาน

  • แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน

  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สถิติเว็บไซต์

5.png9.png6.png4.png7.png
วันนี้119
เมื่อวาน157
สัปดาห์นี้666
เดือนนี้406
ทั้งหมด59647

2564-12-03

ค้นหา