ถนนแสงชูโต
ตำบลท่าเรือ
ท่ามะกา 71130

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 034-561985

โทรสาร: 034-561476

http://www.trp.ac.th

       

                        โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ตั้งอยู่หลังวัดใหม่เจริญผล เลขที่ 3 ถนนแสงชูโต เทศบาลเมืองท่าเรือ-พระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71130 โทรศัพท์ 034-561985 โทรสาร 034-561476 รหัสโรงเรียน 05710505 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2527 และเริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรก วันที่ 16 พฤษภาคม 2527 โดยในระยะแรกสถานที่เรียนใช้อาคารเรียนของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัดใหม่เจริญผล และชั้นล่างของห้องสมุดประชาชนเป็นอาคารเรียนชั่วคราวก่อนจนกว่าอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่น ๆ จะสร้างเสร็จซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของปีงบประมาณ 2527 มีเนื้อที่ทั้งหมด 26 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา ที่ดินแปลงที่ 1 พระครูกาญจนวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญผล อนุญาตให้ใช้ธรณีสงฆ์ 14 ไร่ 56 ตารางวา ที่ดินแปลงที่ 2 โฉนดที่ดินเลขที่ 1125 เนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน สิทธิ์ในที่ดินวัดใหม่เจริญผล เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน วัดใหม่เจริญผล ประวัติการได้กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในที่ดิน คณะกรรมการศึกษาจัดหามา ราคาในวันที่ได้มา 2,000,000 (สองล้านบาทถ้วน)

                        ปัจจุบัน ดร. มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา ดำรงตำแห่นงผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม