ปรัชญา
วิชชาจรณสมปนโน
ความพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ

อัตลักษณ์ของนักเรียน  
ลูกท่าเรือเคารพนบไหว้ ทักทาย น้ำใจงาม รักความเป็นไทย

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  
โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย เอื้อกายใจการเรียนรู้

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
    โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมมุ่งมั่นจัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
โดยประสานงานชุมชน  เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม       
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รักศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  มีทักษะในการจัดการ  และการทำงาน พัฒนาวิชาชีพปลอดจากสารเสพติด รักษ์วิถีชีวิตไทย ส่งเสริมประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์เพิ่มพูนเทคโนโลยี

พันธกิจ
    โรงเรียนได้กำหนดเป็นจุดเน้นที่จะเร่งดำเนินงานในเรื่องต่อไปนี้ให้บรรลุเป้าประสงค์   
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังนี้
         ๑.     มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกทักษะการปฏิบัติ ประเมินผลตามสภาพจริง  ให้นักเรียนเลือกเรียน   ตามความถนัด และ ความสนใจ
         ๒.     สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงามน่าอยู่ จัดแหล่งเรียนรู้
ให้หลากหลาย และส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก
         ๓.     จัดหา เลือกสรร ผลิตสื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ใน การจัด การเรียนการสอน
         ๔.     ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
         ๕.     ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา พัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ
         ๖.     สร้างความสัมพันธ์ชุมชนและองค์กรมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์
         ๑.   นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายตามความถนัด และความสนใจโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จากแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการ                
         ๒    มีสถานที่และสภาพแวดล้อมที่สวยงามร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายทั้งภายในและภายนอกเพื่อการศึกษาค้นคว้า และ นักเรียนสุขกายสุขใจ
         ๓.   มีสื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดการศึกษา
        ๔.   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
        ๕.   นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี  กีฬา อย่างน้อยคนละ  ๑ ชนิดและมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีห่างไกลยาเสพติด
        ๖.  นักเรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
        ๗.  โรงเรียนเป็นที่ศรัทธาและยอมรับของชุมชน