ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

สถานที่ตั้ง                           เลขที่ ๓  ถนนแสงชูโต   ตำบลท่าเรือ      อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสไปรษณีย์                      ๗๑๑๓๐         

โทรศัพท์                             ๐๓๔-๕๖๑๙๘๕

โทรสาร                              ๐๓๔-๕๖๑๔๗๖ 

อีเมล                                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                               

เนื้อที่ของโรงเรียน              มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๖ ไร่ ๕๖ ตารางวา

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน                 พระครูกาญจนวิสุทธิ์ (หลวงพ่อเพลิน)

ผู้บริหารโรงเรียน                นายอภิรักษ์ ชุติมาศ

จำนวนอาคารเรียน/ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ

  • จำนวนอาคารประกอบ
  • จำนวนห้องเรียน
  • จำนวนห้องปฏิบัติการ          ๖        ห้อง
  • จำนวนอาคารเรียน             ๒        หลัง

จำนวนห้องเรียน                    9 ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน                     273 คน

จำนวนครูและบุคลากร           ๓๖ คน

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

หลักสูตรที่เปิดสอน              ชั้นม.๑ – ม.๓ หลักสูตรปกติสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

                            ชั้นม.๔ – ม.๖ หลักสูตรโรงเรียน ดังนี้

-          คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

-          คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

-          คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์