อีเมลครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อภาษาอังกฤษ
นางสาว มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นาง พัทธ์ธิรา พุทธิมาโน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นาย นิธิโรจน์ กลุวราอภิพัฒน์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาว นัสชนก เศรษฐศักดาศิริ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นาง โสภิณ อยู่เป็นสุข This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาว ชมพูนุช ดวงแก้ว This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นาง นิรมนต์ จงเจริญ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นาง สุภาพร รุจิวงศาสิน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นาง อาภรณ์ ย้อยดี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นาง แก้วรินดา สันทัด This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาว วรกาญจน์ นิรัติศัยดีสกุล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาว ประทุมทอง จงจินากูล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นาง อุบลรัตน์ เหลืองรุ่งไพศาล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นาง นิรมล เอกกะทัน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นาย จรูญ รุ่งเรือง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นาง จิรภา ศรีนวล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นาง พิมพิมล ปีตวัฒนกุล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นาย พิสุทธิ์ อรุณทอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาว สุรีรัตน์ สมจิตร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นาย ทศพล โครพ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปรัชญา
วิชชาจรณสมปนโน
ความพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ

อัตลักษณ์ของนักเรียน  
ลูกท่าเรือเคารพนบไหว้ ทักทาย น้ำใจงาม รักความเป็นไทย

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  
โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย เอื้อกายใจการเรียนรู้

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
    โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมมุ่งมั่นจัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
โดยประสานงานชุมชน  เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม       
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รักศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  มีทักษะในการจัดการ  และการทำงาน พัฒนาวิชาชีพปลอดจากสารเสพติด รักษ์วิถีชีวิตไทย ส่งเสริมประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์เพิ่มพูนเทคโนโลยี

พันธกิจ
    โรงเรียนได้กำหนดเป็นจุดเน้นที่จะเร่งดำเนินงานในเรื่องต่อไปนี้ให้บรรลุเป้าประสงค์   
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังนี้
         ๑.     มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกทักษะการปฏิบัติ ประเมินผลตามสภาพจริง  ให้นักเรียนเลือกเรียน   ตามความถนัด และ ความสนใจ
         ๒.     สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงามน่าอยู่ จัดแหล่งเรียนรู้
ให้หลากหลาย และส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก
         ๓.     จัดหา เลือกสรร ผลิตสื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ใน การจัด การเรียนการสอน
         ๔.     ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
         ๕.     ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา พัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ
         ๖.     สร้างความสัมพันธ์ชุมชนและองค์กรมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์
         ๑.   นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายตามความถนัด และความสนใจโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จากแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการ                
         ๒    มีสถานที่และสภาพแวดล้อมที่สวยงามร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายทั้งภายในและภายนอกเพื่อการศึกษาค้นคว้า และ นักเรียนสุขกายสุขใจ
         ๓.   มีสื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดการศึกษา
        ๔.   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
        ๕.   นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี  กีฬา อย่างน้อยคนละ  ๑ ชนิดและมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีห่างไกลยาเสพติด
        ๖.  นักเรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
        ๗.  โรงเรียนเป็นที่ศรัทธาและยอมรับของชุมชน          

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

สถานที่ตั้ง                           เลขที่ ๓  ถนนแสงชูโต   ตำบลท่าเรือ      อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสไปรษณีย์                      ๗๑๑๓๐         

โทรศัพท์                             ๐๓๔-๕๖๑๙๘๕

โทรสาร                              ๐๓๔-๕๖๑๔๗๖ 

อีเมล                                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                               

เนื้อที่ของโรงเรียน              มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๖ ไร่ ๕๖ ตารางวา

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน                 พระครูกาญจนวิสุทธิ์ (หลวงพ่อเพลิน)

ผู้บริหารโรงเรียน                นายอภิรักษ์ ชุติมาศ

จำนวนอาคารเรียน/ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ

  • จำนวนอาคารประกอบ
  • จำนวนห้องเรียน
  • จำนวนห้องปฏิบัติการ          ๖        ห้อง
  • จำนวนอาคารเรียน             ๒        หลัง

จำนวนห้องเรียน                    9 ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน                     273 คน

จำนวนครูและบุคลากร           ๓๖ คน

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

หลักสูตรที่เปิดสอน              ชั้นม.๑ – ม.๓ หลักสูตรปกติสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

                            ชั้นม.๔ – ม.๖ หลักสูตรโรงเรียน ดังนี้

-          คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

-          คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

-          คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์