วัตถุประสงค์
  1. เพื่อทำเว็บไซต์จัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียน
  2. เพื่อช่วยคุณครูในการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนให้อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน
  3. เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการเรียกดูข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน
  4. เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุตรหลานของตนเอง